Yhteenveto

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -t utkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksella nro 732064.

 • Hankkeen lyhenne: DataBio
 • Hankkeen nimi: Bioeconomy: Data-Driven Bioeconomy
 • Kesto: 36 kuukautta
 • Aloituspäivä: 01/01/2017
 • Kokonaiskustannukset: 16 145 592,58 euroa (alustava) 15 385 130,08 euroa (muutosten jälkeen).
 • EU:n rahoitusosuus: 12 580 486,16 euroa.
 • Hankekoordinaattori: INTRASOFT INTERNATIONAL SA
 • Hankkeen osallistujat: 49 kumppania

Aihe: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP : Laajamittaiset pilottitoimet aloilla, jotka hyötyvät parhaiten datapohjaisesta innovoinnista.

DataBio on H2020-hanke, jossa keskitytään Big Datan hyödyntämiseen, jotta voidaan tuottaa parhaita mahdollisia raaka-aineita maataloudesta, metsätaloudesta ja kalastuksesta/vesiviljelystä biotalousalalle elintarvikkeiden, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi ottaen huomioon myös vastuullisuus- ja kestävyyskysymykset.

DataBio on ottanut käyttöön uusimpia Big Data -tekniikoita hyödyntäen olemassa olevien kumppaneiden infrastruktuuria ja ratkaisuja. Näissä ratkaisuissa kootaan yhteen Big Data kolmelta määritellyltä alalta (maatalous, metsätalous ja kalastus) ja käsitellään, analysoidaan ja visualisoidaan sitä älykkäästi. DataBio-ohjelmistoympäristö antaa kolmelle sektorille mahdollisuuden käyttää valikoivasti lukuisia ohjelmistokomponentteja, putkilinjoja ja tietokokonaisuuksia tarpeidensa mukaan. Toteutus on tapahtunut loppukäyttäjien ja teknologiatoimittajayritysten, biotalouden ja teknologian tutkimuslaitosten sekä EU:n Big Data Value PPP -ohjelman sidosryhmien jatkuvalla yhteistyöllä.

DataBio-hanke on perustunut 27 pilottihankkeen kehittämiseen, käyttöön ja arviointiin, joihin on osallistunut myös yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. Valitut pilottikonseptit on muutettu pilottitoteutuksiksi, joissa on käytetty yhteisinnovatiivisia menetelmiä ja välineitä. Pilottihankkeet ovat valinneet ja hyödyntäneet DataBion teknologiakumppaneiden kanssa käytyjen intensiivisten yhteyksien avulla markkinakelpoisia tai lähes markkinakelpoisia tieto- ja viestintätekniikka-, Big Data- ja maanhavainnointimenetelmiä, teknologioita, työkaluja, tietokokonaisuuksia ja palveluita, jotka ovat pääosin DataBion kumppaneiden tarjoamia, tarjotakseen lisäarvoa tuottavia palveluita omalla alallaan.

Kehitettyjen teknologioiden ja pilottikokeilujen tulosten perusteella on syntymässä uusia ratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. DataBio on järjestänyt useita sidosryhmille suunnattuja tapahtumia, hackathoneja ja koulutuksia, joilla tuetaan tulosten käyttöönottoa ja annetaan konsortion ulkopuolisille kehittäjille mahdollisuus suunnitella ja kehittää uusia työkaluja, palveluja ja sovelluksia DataBion tulosten pohjalta.

DataBion tavoitteet ovat:

 1. Rakennetaan monipuolinen DataBio-alusta, joka soveltuu eri toimialoille ja käyttäjäprofiileille.
 2. Varmistetaan olemassa olevien tietokokonaisuuksien tehokas hyödyntäminen
 3. Varmistetaan DataBio-alustan teknologioiden laaja käyttö maatalous-, metsätalous- ja kalastusaloilla.
 4. Euroopan tieto- ja viestintätekniikkateollisuuden, myös pk-yritysten, mahdollisuuksien avaaminen osallistua aktiivisesti Euroopan ja koko maailman biotalouden Big Data -markkinoille.
 5. Mahdollisuuksien avaaminen eurooppalaiselle kaukokartoitusteollisuudelle, mukaan lukien pk-yritykset, jotka tarjoavat uusia biotalouteen liittyviä palvelujaan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
 6. Varmistetaan yhteentoimivuus ja uusien monitoimittajasovellusten helppo käyttöönotto Big DataBio -alustaa hyödyntäen.