• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

חבילות עבודה

Home/חבילות עבודה
חבילות עבודה 2017-12-14T13:24:04+00:00

חבילות עבודה: WP1

: פיילוט חקלאות (M01-M36), בהובלת LESPRO (הרפובליקה הצ’כית)

מטרתה של חבילת עבודה זו היא להראות כיצד טכנולוגיות של ביג דאטה ישולבו בתכניות הפיילוט, כדי לאמת טכנולוגיות ביג דאטה במקרים מעשיים בחקלאות, וכיצד היא יכולה לענות על ציפיותיהן של קהילות משתמשי הקצה.
טכנולוגיות ביג דאטה ייבחנו בשלושה תחומים: אדמות לעיבוד, גננות וסובסידיות וביטוח. כל תחום ייבחן בתכנית פיילוט משנית עם נושאים שונים שיפעלו במדינות שונות.

חבילות עבודה: WP2

: פיילוט יערנות (M01-M36), בהובלת MHGS (פינלנד)

מטרתה של חבילת עבודה זו היא להדגים באמצעות תכניות פיילוט כיצד ביג דאטה יקדם את מגזר היערנות.
שלוש תכניות פיילוט עיקריות בארבע מדינות נבנות סביב דוגמאות מעשיות מתחום היערנות. הם יאשרו את השימוש בטכנולוגיות ביג דאטה ויראו באיזו מידה הן עונות על ציפיותיהן של קהילות המשתמשים. טכנולוגיות ביג דאטה ייבחנו ויאושרו בשלושה מקרים עיקריים: שירותי מיקור המונים ממגוון מקורות, בריאות היער ושירותי ניהול נתוני יער.

חבילות עבודה: WP3

: פיילוט דייג (M01-M36), בהובלת SINTEF Fisheries (נורבגיה)

חבילת עבודה זו תראה כיצד השימוש בשיטות ובכלים של ביג דאטה יכול לתרום לענף הדייג.
תהליך העבודה בכל אחת מהמשימות שלה יתבצע בצורת תהליך איטרטיבי הכולל:

 • 1. פיתוח מקרים לשימוש בביג דאטה במגזר הדייג.
 • 2. הגדרת צורכי נתונים לכל מקרה תוך ווידוא כי נתונים אלו ניתנים להשגה.
 • 3. קביעת מערכות וכלים לבקרת גישה לנתונים וניתוחים.
 • 4. פיתוח ניתוחים נדרשים.
 • 5. פיתוח שירותים וכלים למשתמש הקצה.

חבילות עבודה: WP4

WP4: פלטפורמת DataBio עם תמיכת פיילוט (M01-M36), בהובלת VTT (פינלנד)

חבילת עבודה זו מתמקדת בהגדרה ובהתאמה של טכנולוגיות ביג דאטה כדי לאפשר חדשנות מונעת נתונים עם יישומים חדשים המבוססים על כלכלה ביולוגית, תצפית קרקעית ונתונים מלווייני תצפית לשלושת תחומי הכלכלה הביולוגית: חקלאות, יערנות ודייג.

חבילות עבודה: WP5

: נתונים ושירותים של תצפית קרקעית ולווייני תצפית ומעקב (M01-M36), בהובלת SPACEBEL (בלגיה)

חבילת העבודה כוללת יישום משותף ומשימות ספציפיות למגזר הנוגעים לאספקת ממשקי תצפית קרקעית ונתונים לפלטפורמת הביג דאטה, ותמיכה רלבנטית בתכניות הפיילוט של DataBio.
לנוכח ממשקים מבוססי תקנים משותפים, ניתן להתאים שירותים, מטא דאטה וייצוגי נתונים לתכניות הפיילוט ואף לשכפלם ולהפיצם ולהעבירם בכל רחבי האיחוד האירופי ובהקשרים אחרים.

חבילות עבודה: WP6

WP6: הפצה והדרכה (M01-M36), בהובלת CREA (איטליה)

WP6: הפצה והדרכה (M01-M36), בהובלת CREA (איטליה)מטרתה הכללית של חבילת עבודה זו היא לקדם את פעולות ותוצאות הפרויקט, הדרכת משתמשים והפצה וניצול של תוצאות הפרויקט כדי לתמוך בחבילות העבודה האחרות והיעדים ארוכי טווח של פרויקט DataBio.
הקהל העיקרי הוא בעלי עניין שונים בענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת וכלכלה ביולוגית.
לשם השגת יעדים אלה, ייעשה שימוש במספר ערוצי תקשורת וכלים, כולל אתר האינטרנט של DataBio: ‏www.databio.eu.

חבילות עבודה: WP7

WP7: ניצול ותכנון עסקי (M01-M36), בהובלת אוניברסיטת סנט גאלן (שווייץ)

חבילת עבודה זו תפעל בכל מוסד שותף לאורך כל מחזור חיי הפרויקט.
חברי הקונסורציום יפעלו להבטיח כי תוצאות הפרויקט ינוצלו במישרין על ידי ארגוני האם או בעקיפין באמצעות רישוי. לדוגמה, יבוצע ניתוח עלות-תועלת של תכניות הפיילוט, תוצאות הפרויקט יוגדרו בבירור ויסווגו על פי הפוטנציאל המסחרי שלהם (תכנון ניצול), ואסטרטגיות ניצול יכומתו בתכניות עסקיות ומקרים לדוגמה (תכנון עסקי).
תכנית הניצול תובא לידיעת הציבור בסוף הפרויקט.

חבילות עבודה: WP8

WP8: ניהול (M01-M36), בהובלת INTRASOFT (בלגיה)

חבילת העבודה כוללת פעילויות הנוגעות למנהל ופיננסים, תקשורת (פנימית), אבטחת איכות והערכת סיכונים.