• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

גישה

Home/גישה
גישה 2020-10-12T21:06:18+00:00

אודות DataBio: טכנולוגיה

תכניות הפיילוט בענפי החקלאות, היערנות והדייג בפרויקט כוללות גם פעילויות משותפות עם תצפיות קרקעיות ולווייני מעקב.
המרכיבים הטכנולוגיים העיקריים של ביג דאטה מסוכמים בתרשים להלן.

העבודה של מומחים ב-ICT, ביג דאטה ותצפית קרקעית מספקת את הטכנולוגיות המאפשרות לתמוך בארבעת ה-Vs (Volume, Velocity, Variety, Veracity) הטכניים של ביג דאטה, ומאפשרת את ה-V החמישי (ערך)

אודות DataBio: מתודולוגיה

המתודולוגיה הכוללת של פרויקט DataBio הוא לגבש ולבצע פיילוט לפלטפורמת טכנולוגייה של ביג דאטה, המבוססת על טכנולוגיות ומקבצי נתונים קיימים, בשיתוף פעולה עם משתמשי קצה, ולהמשיך לאמת את הקונספט באמצעות מספר תכניות פיילוט במגזרים הנבחרים.

מערכי הנתונים, מרכיבי התוכנה, מודולים מורכבים ופיילוטים אשר פותחו והשתמשו בהם ב- DataBio מתוארים וניתן לחיפוש במאגר הציבורי DataBio Hub. ממשק מכונה-מכונה לגשת למטה-דטה ב-DataBio Hub דרך OpenSearch זמין כאן (נקודת השרות תואמת עם ממשקי OGC Testbed-15 , OGC 19-020r1, זמין כאן). 

הפרויקט מתחיל בסקירת הדרישות של משתמשי הקצה והבנת המשתמשים בתהליך חדשנות משותף לפיתוח, עיבוד, התאמה ואינטגרציה של מקבצי ממשקים, פלטפורמות, כלים ושירותים, תוך שימוש בטכנולוגיות קיימות או טכנולוגיות הקרובות ליציאה לשוק, ועריכת פיילוט ואימות התפיסות והשירותים. על כן, לשם הצלחת הפרויקט חשוב שיהיה שימוש במתודולוגיה ברורה ומובנית היטב.

כדי להבטיח מעורבות משתמש והבנה מצד המשתמשים/בעלי העניין, ייעשה שימוש בשיטות תכנון יצירתי משותף ליצירת אבות טיפוס וגיבוש קונספט (לדוגמה, סדנאות, ראיונות, שאלונים). פעילות זו תתבצע בתחילת הפרויקט במשימות ההכנה המשותפות ובמהלך הפרויקט בכל מגזר שבו נערכת תכנית הפיילוט – חקלאות, יערנות ודייג.

המתודולוגיה לניתוח הדרישות תכלול השוואת דרישותיהם של המגזרים השונים – חקלאות, יערנות ודייג – כדי לקבוע את הדרישות הייחודיות של פלטפורמת Big DATABIO משותפת. פתרונות הביג דאטה ומקבצי נתונים יהיו שונים מאוד מנקודת מבטו של המשתמש במגזרי הכלכלה הביולוגית השונים, אולם יאפשרו שיתוף. מאחורי ממשקי המשתמש של פלטפורמת Big DATABIO ייעשה שימוש במרכיבי ביג דאטה.

הפעילויות האחרות שיבוצעו במהלך שלב ההכנה המשותפת יכללו בחינה וניתוח של סוגיות משפטיות ורגולציה ברמה הארצית והאירופית ודרישות של בעלי עניין אחרים.

לאחר סיום שלב הגדרת הקונספט, יוגדרו הדרישות הטכניות וארכיטקטורת המערכת הסופית של הפלטפורמה ותתחיל אינטגרציה של הטכנולוגיות.

יישומי הפיילוט המגזריים ותכניות הפיילוט ייתמכו ויאושרו באופן שוטף על ידי מומחי ביג דאטה ותצפיות קרקעיות שיביאו עמם שיטות, כלים וטכנולוגיות ליישומים.

לוח הזמנים לתכניות הפיילוט ופעילויות תומכות של משימות ביג דאטה ותצפית קרקעיות ייקבע על פי המוכנות של טכנולוגיות קיימות, על פי רמת ההבשלה של המערכת ועל פי סוגיות סביבתיות:

 • תכניות הפיילוט יפעלו במשך כל שנת פרויקט: תכניות פיילוט העושות שימוש בטכנולוגיות ביג דאטה ותצפית קרקעית שכבר מוכנות בשוק יתחילו כבר בשנה הראשונה של הפרויקט, ותכונות חדשות וטכנולוגיות הקרובות ליציאה לשוק ישולבו וינוסו במהלך השנה השנייה והשלישית.
 • גם רמת ההבשלה של פלטפורמת Big DATABIO תתפתח במהלך תכניות הפיילוט.
 • לתכניות הפיילוט יהיו תקופות פעילות שונות, בשל דרישות סביבתיות כגון תנאי מזג האוויר ועונות השנה (אביב, קיץ, סתיו וחורף) שיש להן משקל רב בייצור חומרי הגלם בחקלאות, יערנות ודייג.

החלקים המרכיבים של המערכות השונות ישולבו לפלטפורמת Big DATABIO משותפת ולשירותים מגזריים בצורה הגיונית, יעילה וחסכונית, תוך ביצוע בדיקה מקיפה (של כל הנתיבים הנומינליים ויוצאי הדופן) ובדיקת פונקציונליות מלאה. בשל מספר המשתתפים הרב, היקפה ומורכבותה הרבה של המערכת, יאומץ מודל של אינטגרציה מתמשכת ולא מודל של אינטגרציה חד-פעמית.