• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Προσέγγιση

Home/Προσέγγιση
Προσέγγιση 2020-10-12T11:14:44+00:00

Σχετικά με το DataBio: Τεχνολογία

Οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία περιλαμβάνουν συνδυασμό γεωχωρικών και γεωσκοπικών δραστηριοτήτων. Τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία των Μεγάλων Δεδομένων συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Η ετερογένεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο οποίο εστιάζει το έργο. H εργασία των ειδικών σε ΤΠΕ, Μεγάλων Δεδομένων (ΜΔ) και Γεωγραφικής Παρατήρησης (ΓΠ) παρέχει τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την υποστήριξη των τεσσάρων βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ΜΔ (όγκος, ταχύτητα, ποικιλία, ακρίβεια (), επιτρέποντας το πέμπτο (αξία). (Στα Αγγλικά αναφέρονται ως 5 V: Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value.)

Σχετικά με το DataBio: Μεθοδολογία

Η συνολική μεθοδολογία του έργου DataBio περιλαμβάνει την κατασκευή και δοκιμή μιας τεχνολογικής πλατφόρμας μεγάλων δεδομένων, με βάση τις υφιστάμενες τεχνολογίες και σύνολα δεδομένων, σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες, καθώς επίσης και η επαλήθευση της ιδέας μέσω διαφόρων πιλοτικών εφαρμογών στους επιλεγμένους τομείς.

Τα σύνολα δεδομένων, τα λογισμικά, οι συνδυασμοί αυτών και οι πιλότοι που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο DataBio περιγράφονται στο δημόσιο αποθετήριο DataBio Hub με δυνατότητα αναζήτησης. Διατίθεται διεπαφή μηχανής προς μηχανής για πρόσβαση στα μεταδεδομένα του DataBio Hub μέσω OpenSearch εδώ (το τελικό σημείο υπηρεσίας, συμβατό με διασυνδέσεις OGC Testbed-15, OGC 19-020r1, διατίθεται εδώ).

Το έργο ξεκινά με την κατανόηση των τελικών χρηστών, συνοδευόμενη από μια ανασκόπηση των απαιτήσεών τους, και προχωρά σε μια συνεργατικά καινοτόμο διαδικασία ανάπτυξης, προσαρμογής, παραμετροποίησης και ενσωμάτωσης ενός συνόλου διεπαφών, πλατφορμών, εργαλείων και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν υφιστάμενες ή πολύ κοντά στην αγορά τεχνολογίες, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή και επικύρωση των σχετικών εννοιών και των υπηρεσιών. Επομένως, είναι κρίσιμο για την επιτυχή έκβαση του έργου να χρησιμοποιηθεί μια σαφής και καλά δομημένη μεθοδολογία.

Για τη διασφάλιση της κατανόησης και συμμετοχής των τελικών χρηστών / ενδιαφερομένων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού και συν-δημιουργίας πρωτοτύπων (π.χ. εργαστήρια, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια) από την αρχή κιόλας του έργου, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων συνεργατικής και καινοτόμου προετοιμασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια έκβασής του, σε κάθε τομέα πιλοτικών εφαρμογών του έργου, δηλαδή στη Γεωργία, τη Δασοκομία και την Αλιεία.

Η μεθοδολογία για την ανάλυση των απαιτήσεων θα περιλαμβάνει τη σύγκριση των απαιτήσεων των διαφόρων τομέων της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας ώστε να καθοριστούν οι μοναδικές απαιτήσεις της κοινής πλατφόρμας DataBio. Οι διαφορετικές λύσεις και σύνολα μεγάλων δεδομένων είναι αναμενόμενο να διαφέρουν πολύ από την οπτική γωνία των χρηστών των διαφορετικών τομέων της βιοοικονομίας, αλλά οι κοινές δυνατότητες που έχουν τα επιμέρους στοιχεία μεγάλων δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν πίσω από τις διεπαφές χρήστη της ολοκληρωμένης πλατφόρμας DataBio.

Άλλες δραστηριότητες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της συν-καινοτόμου προετοιμασίας θα είναι η ανασκόπηση και η ανάλυση των νομικών και κανονιστικών θεμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και η ανάλυση των απαιτήσεων των σχετικών ενδιαφερομένων.

Με την ολοκλήρωση του ορισμού του εννοιολογικού πλαισίου, θα οριστούν οι τεχνικές απαιτήσεις και η αρχική αρχιτεκτονική του συστήματος της πλατφόρμας και θα ξεκινήσει η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ενεργοποίησης.

Η υλοποίηση και διεξαγωγή των πιλοτικών εφαρμογών θα υποστηρίζονται και επικυρώνονται συνεχώς από τους εμπειρογνώμονες των μεγάλων δεδομένων και της γεωσκόπησης οι οποίοι θα θέτουν σε εφαρμογή τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες τους.

Ο προγραμματισμός της διεξαγωγής των πιλοτικών εφαρμογών και των σχετικών δραστηριοτήτων υποστήριξης μεγάλων δεδομένων και γεωσκόπησης ελέγχονται από το TRL των υφιστάμενων τεχνολογιών, από το επίπεδο ωρίμανσης του συστήματος, αλλά και από περιβαλλοντικούς παράγοντες:

 • Οι πιλοτικές εφαρμογές θα λαμβάνουν χώρα καθόλη τη διάρκεια κάθε έτους του έργου: μάλιστα, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν μεγάλα (εμπορικά) δεδομένα για την αγορά, καθώς επίσης και τεχνολογίες γεωσκόπησης, θα ξεκινήσουν ήδη κατά το πρώτο έτος του έργου. Από την άλλη, νέα χαρακτηριστικά και τεχνολογίες σχεδόν έτοιμες για εμπορική εκμετάλλευση στην αγορά θα ενσωματωθούν και θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους του έργου.
 • Επίσης, το επίπεδο ωρίμανσης της ολοκληρωμένης πλατφόρμας DataBio θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών.
 • Οι πιλοτικές εφαρμογές θα έχουν διαφορετικές περιόδους διεξαγωγής και λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, όπως οι καιρικές συνθήκες και η εποχικότητα (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας), προγραμματίζουν πολύ την παραγωγή εργασίας και πρώτων υλών στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία.

Η ενσωμάτωση των επιμέρους συστατικών μερών της αρχιτεκτονικής, που προέρχονται από ετερογενή συστήματα, στην κοινή ολοκληρωμένη πλατφόρμα DataBio, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους διάφορους τομείς της βιοοικονομίας, θα γίνουν με τρόπο λογικό και οικονομικό και με πλήρη έλεγχο της παροχής τους (όλες οι προβλεπόμενες αλλά και οι εξαιρετικές περιπτώσεις), συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους λειτουργικού check-out. Και μάλιστα, λόγω του μεγάλου αριθμού παραγόντων, της ευρείας εμβέλειας και της πολυπλοκότητας του συστήματος, θα υιοθετηθεί ένα μοντέλο συνεχούς σνσωμάτωσης και ολοκλήρωσης της πλατφόρμας και όχι ένα μοντέλο ολοκλήρωσης Big Bang, δηλαδή σε ένα μόνο στάδιο.